Thông báo Lịch phân công trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG THCS AN SINH

 

 Số: 62/KH-TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      An Sinh, ngày 22 tháng 4 năm 2021


THÔNG BÁO

Lịch phân công trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021

 

        Trường THCS An Sinh thông báo lịch phân công CBQL, nhân viên thường trực giải quyết công việc dịp nghỉ  Lễ 30/4 và 01/5/2021, cụ thể như sau:

STT

Ngày, tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

1

30/4

Nguyễn Thị Oanh

Hiệu trưởng

0915011977

Lê Thị Hương

Nhân viên HC

0326666618

2

01/5

Trần Đức Quyền

Phó hiệu trưởng

0936368658

Nguyễn Hải Ninh

Kế toán

0986828764

3

02/5

Nguyễn Thị Oanh

Hiệu trưởng

0915011977

Lê Thị Hương

Nhân viên HC

0326666618

  

        Trong thời gian trực, CBQL, nhân viên thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động xử lý công việc. Khi có vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh kịp thời báo cáo trực tiếp lãnh đạo Phòng GD&ĐT, đồng thời báo cáo bằng văn bản (theo mẫu của PGD&ĐT) về bộ phận chuyên môn THCS.

        Trên đây là Lịch phân công trực nghỉ Lễ của trường THCS An Sinh, đề nghị CBQL, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Websile đơn vị;  

 - Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Oanh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu