Lịch công tác
Thứ năm, ngày 29/10/2020
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đồng chí Trần Đức Quyền - Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

13 giờ 30

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Thứ sáu, ngày 30/10/2020
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đồng chí Trần Đức Quyền - Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

13 giờ 30

Đồng chí Trần Đức Quyền - Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Thứ bảy, ngày 31/10/2020
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đồng chí Trần Đức Quyền - Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

13 giờ 30

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 28 / 10 / 2020
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đồng chí Trần Đức Quyền - Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

13 giờ 30

Đồng chí Trần Đức Quyền - Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.