KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2023-2024


KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2023-2024

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HÀNG TUẦN

NĂM HỌC 2023-2024

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

 

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2023 - 2024

1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

2. Kế hoạch quản lý chất lượng giáo dục

3. Kế hoạch chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp

4. Kế  hoạch  KT đánh giá năm học 2023 - 2024

5. Kế hoạch GD hòa nhập.

6. Kế hoạch ngày hội Tiếng Anh

7. Kế hoạch GDTC-HĐTT  

8. KH  bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu