KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS AN SINH

 

Số: 07/KH-THCS

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         An Sinh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona

 

      Căn cứ Công văn số 54/PGD&ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV);

      Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 29/01/2020 của UBND xã An Sinh về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên địa bàn xã An Sinh;

      Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona, đảm bảo sức khỏe CBGVVN và học sinh, trường THCS An Sinh xây dựng Kế hoạch triên khai cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Phòng ngừa, tuyên truyền tốt, phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona, báo cáo, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ lây lan trong trường học, cộng đồng.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

      - Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh do virut Corona (nCoV) đơn vị, họp Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ.

      - Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh.

      - Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại đơn vị.

      - Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác vệ sinh, sẵn sàng đối phó, xử lý khi có dịch.

      - Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên cho Trạm y tế xã, Phòng Y tế, Trung Tâm Y tế thị xã, BCĐ phòng chống dịch bệnh xã, Phòng GD&ĐT để kịp thời nhận được các chỉ đạo về phòng chống dịch.

      - Tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện của các bộ phận, cá nhân liên quan trong công tác phòng chống dịch bệnh.

2. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe

      - Viết bài, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh virut Corona (nCoV) để CBGVNV và học sinh chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

      - Căng treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cổng trường, khu vực rử tay học sinh và tại các lớp học.

      - Tuyên truyền đến CBGVNV và HS khai báo các đối tượng là người thân có nguy cơ lây nhiễm: khách nhập cảnh, người nước ngoài vào Việt nam cũng như những người Việt Nam đi du lịch tới các quốc gia/vùng có dịch nhiễm virut Corona (nCoV).

3. Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo

      - Thường xuyên kiểm tra, giám sát dịch bệnh và triển khai các biện pháp dập dịch kịp thời.

      - Phân công lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trực trường, nắm bắt tình hình dịch bệnh và báo cáo hằng ngày về Phòng GD&ĐT theo quy định.

4. Công tác phối hợp

      - Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, và Trạm Y tế xã, cha mẹ học sinh để nắm bắt và chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh, đồng thời huy động lực lượng CBGVNV, phụ huynh học sinh tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona của trường THCS An Sinh, nhà trường đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ phận, cá nhân trên cơ sở kế hoạch này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức triên khai thực hiện nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- UBND xã (b/c);

- Thành viên BCĐ (t/h)

- CBGVVN (t/h);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Oanh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu