DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS AN SINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

TT Họ và tên Ngày, tháng Chức vụ Trình độ CM đào tạo Dân tộc Tôn giáo Ghi chú
năm sinh ĐT CM
1 Nguyễn Thị Oanh 27/01/1977 Hiệu trưởng ĐH Ngũ Văn Kinh Không  
2 Trần Đức Quyền 27/07/1974 Phó hiệu trưởng ĐH Ngũ Văn Kinh Không  
3 Bùi Thị Hiên 18/06/1978 Giáo viên ĐH Văn Kinh Không  
4 Bùi Thị Phương Thúy 02/03/1979 Giáo viên ĐH Sinh Kinh Không  
5 Nguyễn Văn Tuấn 04/01/1959 Giáo viên Sinh Kinh Không  
6 Nguyễn Thị Vân Anh 29/07/1977 Giáo viên ĐH NN Kinh Không  
7 Lê Thu Tâm 26/10/1976 Giáo viên ĐH Văn Kinh Không  
8 Trần Xuân Dũng 26/03/1980 Giáo viên Mỹ Thuật Kinh Không  
9 Ngô Thị Thanh Hương 12/08/1980 Giáo viên ĐH NN Kinh Không  
10 Nguyễn Thị Thảo 09/08/1984 Giáo viên ĐH Văn Kinh Không  
11 Hà Thị Luận 29/10/1984 Giáo viên ĐH Văn Kinh Không  
12 Đỗ Hương Thảo 29/05/1979 Giáo viên ĐH Toán Kinh Không  
13 Ngô Xuân Chiến 10/12/1986 Giáo viên GDCD Kinh Không  
14 Dương Thị Tuyết Nhung 08/10/1983 Giáo viên ĐH Kinh Không  
15 Dương Thị Minh Phương 03/08/1985 Giáo viên ĐH Công Nghệ Kinh Không  
16 Hoàng Thị Vân 02/10/1990 Giáo viên Sinh Hóa Kinh Không  
17 Nguyễn Anh Văn 13/10/1985 Giáo viên Thể Dục Kinh Không  
18 Nguyễn Thị Hiên 18/05/1979 Giáo viên ĐH NN Kinh Không  
19 Phạm Thị Kim Lưu 07/07/1970 Thư viện ĐH Kế Toán Kinh Không  
20 Nguyễn Hải Ninh 06/10/1985 Thiết bị ĐH Kế Toán Kinh Không  
21 Lê Thị Hương 21/10/1984 Hành chính Tin Kinh Không  
22 Đỗ Thị Hiền 12/08/1991 Giáo viên ĐH Hóa Kinh Không  
23 Nguyễn Thị Vân 25/01/1991 Giáo viên ĐH Toán - Lý Kinh Không  
24 Lê Thị Hồng 01/12/1994 Giáo viên ĐH Ngữ Văn Kinh Không  
25 Hứa Thị Thơm 03/08/1991 Giáo viên ĐH Ngữ Văn Kinh Không  
26 Nguyễn Thu Trang 25/04/1991 Giáo viên ĐH Âm nhạc Kinh Không  
27 Phạm Thị Hải Châu 03/12/1995 Giáo viên ĐH Toán  Kinh Không  
28 Nguyễn Thị Hồng Diệu 08/10/1990 Giáo viên ĐH Toán Tin Kinh Không  
29 Nguyễn Thị Thu Hà 26/12/1996 Giáo viên ĐH Ngữ Văn Kinh Không  

 

                                                                           An Sinh, ngày 28 tháng 8 năm 2018

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                           Nguyễn Thị Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu