Kế hoạch công tác tháng 8 năm học 2017-2018


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS AN SINH

************

Số: 54/KH-TrTHCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***********

An Sinh, ngày 02 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Tháng 8 năm 2017

***

 A. CÁC NHIỆM VỤ TRNG TÂM

1. Tập trung công tác tu bổ, sửa chữa CSVC, vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho khai giảng năm học 2017 - 2018.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè 2017.

 3. Phân công GVCN,  giáo viên bộ môn và cán bộ nhân viên, năm học 2017 -2018.

4. Kiểm tra rà soát công tác huy động học sinh lớp 6 mới ra lớp và học sinh đến trường sau nghỉ hè; Biên chế, sắp xếp ổn định tổ chức các lớp học.

5. Đón nhận học sinh tựu trường chuẩn bị cho năm học mới.  

6. Triển khai thực hiện kế hoạch dạy - học năm học mới theo chỉ đạo của ngành.

7. Chuẩn bị các điều kiện CSVC và nội dung cho lễ khai giảng, năm học 2017 -2018.

  B. KẾ HOACH CỤ THỂ  

TT

HOẠT ĐỘNG

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

THỜI GIAN

I

Công tác phát triển giáo dục

 

1

 

- Huy động 100% trong độ tuổi lớp 6 và học sinh sau nghỉ hè ra lớp.

- GVCN căn cứ danh sách học sinh được giao để rà soát chủ động nắm tình hình và tổ chức huy động học sinh đến trường, không để sót học sinh trong độ tuổi và HS bỏ học sau nghỉ hè.

Từ ngày 01/8

 

2

Biên chế lớp học.

+ Căn cứ kế hoạch  PGD&&ĐT duyệt cho năm học 2017 - 2018 chủ động biên chế các lớp học  giao cho giáo viên phụ trách.

Trước 10/8

3

Công tác tổ chức lớp học.

+ Bầu cán sự lớp phân chia tổ, nhóm học sinh, ổn định quân số.

 14/8

II

Hoạt động dạy và học

1

Tựu trường.

Đón học sinh và tổ chức các hoạt động ngày tựu trường.

Ngày 14/8

2

Ổn định tổ chức lớp học.

 

Kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập cá nhân thông báo thời khóa biểu, học tập nội quy, quy, tắc ứng xử của học sinh ...

  14/8

3

Tổ chức dạy và học.

 

+ Thực hiện  kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. 

Từ 21/8

4

Ổn định các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

+ Các hoạt động tự quản lớp học.

+ Hoạt động Đoàn Đội.

+ Nề nếp đầu giờ, giữa giờ, tan trường...

+ Nề nếp TDTT, văn nghệ lớp học và hoạt động văn thể phong trào nhà trường.

14/8-20/8

5

Giáo dục truyền thống.

+  Tìm hiểu truyền thống nhà trường, địa phương và các hoạt động giao lưu.    

14/8-20/8

6

 Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp đầu năm học.

+ Vệ sinh khuôn viên trường, lớp học, sắp xếp bàn ghế trên lớp học.

18/8 - 20/8

III

Công tác chuyên môn

 

 

1

+ Phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên toàn trường và triển khai kế hoạch tháng 8/2017.

+ Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tháng 8/2017 và công bố quyết định phân công, GVCN lớp,  phân công chuyên môn, thông báo quyết định bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, nội dung công việc tháng 8/2017.

12/8

2

+ Thông báo kế hoạch tổ chức giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn hè 2017.

 

+ Thông báo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của PGD&ĐT và kế hoạch của nhà trường về công tác bồi dưỡng chuyên môn.

 

1/8

3

 + Tổ chức triển khai công tác chuyên môn đầu năm học, quy định về hồ sơ, quy định nề lối làm việc năm học 2017 -2018.

+ Thực hiện theo công văn hướng dẫn  của sở GD&ĐT, của PGD&ĐT và của nhà trường.

24/8

IV

Công tác tài chính, CSVC

 

 

1

+ Kiểm tra và bổ sung CSVC điều kiện cho  dạy học.

+ XD kế hoạch kinh phí sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị và CSVC trường lớp.

+ Rà soát bổ sung, sửa chữa bàn ghế lớp học, hệ thống điện, hệ thống nước sạch, CSVC thiết bị dạy học, các phòng học bộ môn, phòng máy tính, thư viện ... văn phòng phẩm đầu năm học.

02/8

V

Công tác khác

1

+ Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

 

 

 

+ Mua sắm các điều kiện thiết yếu, khánh tiết phục vụ lễ khai giảng năm học mới.

+ Tập dượt học sinh, phân công tổ chức, khánh tiết, các nội dung trong lễ khai giảng.

 

30/8

 

Nơi nhận:                                                                                - Phòng GD&ĐT(b/c);                                                              - Trang TTĐT;

- Lưu VT.

  HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

 

 Nguyễn Thị Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.