Thời khóa biểu kỳ I


 

   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU                                                        THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012

            TRƯỜNG THCS  AN SINH                                                                                           Thực hiện từ ngày 15 tháng  8 năm 2011

              Buổi: Sáng (chiều)

 

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

2

Sinh -Nguyệt

Toán- Mến

MT -Dũng

Văn -Tâm

Toán -Ka

CNghệ- Thủy

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

MT -Dũng

CNghệ- Thủy

Toán- Mến

Toán- Ka

Sinh- Nguyệt

Văn -Tâm

Văn -Mùi

Hóa -Thúy

Nhạc- Oanh

Hóa - Nhẽ

T.anh - Hương

Văn - V.Anh

 

Toán  -Mến

Sinh -Nguyệt

CNghệ- Thủy

TD -Dũng

Địa -Hiên

Toán- Ka

Văn -Mùi

Nhạc- Oanh

Sinh - Nhẽ

Lý - Thành

Văn - V.Anh

T.anh - Hương

 

Văn -V.Anh

Nhạc- Oanh

T/c Toán- Mến

Địa -Hiên

TD -Dũng

CNghệ- Thủy

Địa -Hiên

Sử -Vấn

Văn - Mùi

T.anh - Hương

Lý - Thành

Sinh - Thúy

 

Chào cờ

Chào Cờ

Chào cờ

Chào cờ

Cháo cờ

Chào cờ

T/c Sinh -Nhẽ

Địa -Hiên

Sử - Vấn

T/c Sinh - Thúy

T.anh - Hương

Lý - Thành

3

Văn -V.Anh

TD -Tuấn

Sinh -Nguyệt

MT -Dũng

CNghệ - Thủy

Văn- Tâm

Hóa- Thúy

Văn -Mùi

GDCD- Chiến

Hóa - Nhẽ

Toán - Khoa

TD - Tuấn

 

Văn- V.Anh

MT -Dũng

Nhạc- Oanh

Văn -Tâm

Anh -Hằng

Địa -Hiên

Toán -Duyên

Văn -Mùi

T.anh - Hương

Sinh - Thúy

TD - Tuấn

Lý - Thành

 

Địa -Hiên

Văn  -Tâm

TD -Tuấn

CNghệ- Thủy

Toán -Ka

Anh -Hằng

Lý -Thành

Toán - Duyên

Hóa - Thúy

TD - Tuấn

Toán - Khoa

Hóa - Nhẽ

 

TD - Tuấn

Văn  -Tâm

Anh -Hằng

Toán -Ka

Địa -Hiên

CNg -Thủy

Anh -Hương

TD-Tuấn

Văn - Mùi

Toán - Duyên

Lý - Thành

GDCD - Chiến

 

T/c Anh- Hằng

Địa -Hiên

Sử -Tâm

T/c TD -Dũng

T/c Toán -Ka

Nhạc- Oanh

GDCD- Chiến

Toán - Duyên

T.anh - Hương

Lý - Thành

Hóa - Nhẽ

T/c TD - Tuấn

4

Lý- Thành

CNghệ- Thủy

Toán- Mến

Anh -Hằng

Văn -Tâm

T/c TD- Dũng

Sinh -Nhẽ

T/c Văn-Mùi

M.thuật- Dũng

Văn - V.Anh

Địa - Hiên

Toán - Khoa

 

Anh- Hằng

Toán- Mến

Lý -Thành

Sinh -Nguyệt

Văn -Tâm

TD -Dũng

MT -Dũng

Sinh - Nhẽ

Toán - Duyên

Văn - V.Anh

Toán - Khoa

Địa - Hiên

 

Văn -V.Anh

Lý -Thành

Anh- Hằng

Sử -Vấn

TD -Dũng

Sinh -Nguyệt

Văn- Mùi

T/c Toán -Duyên

C.nghệ - Thủy

GDCD - Chiến

Toán - Khoa

Văn - V.Anh

 

Sử- Tâm

Anh -Hằng

Văn -Mùi

TD -Dũng

Nhạc- Oanh

Sử -Vấn

Văn- Mùi

C.nghệ-Thủy

Toán - Duyên

TD - Tuấn

GDCD - Chiến

Văn - V.Anh

 

Nhạc -Oanh

T/c Anh -Hằng

Văn -Mùi

Văn -Tâm

Sử -Vấn

Lý -Thành

CNghệ- Thủy

GDCD - Chiến

T/c Toán - Duyên

Địa - Hiên

T/c Toán - Khoa

MT - Dũng

5

Toán  -Mến

Văn - Tâm

Địa -Hiên

Anh- Hằng

Lý -Thành

MT- Dũng

Anh- Hương

Sinh - Nhẽ

TD - Tuấn

C.nghệ - Thủy

Sinh - Thúy

Toán - Khoa

 

GDCD -Chiến

Sử -Tâm

Văn- Mùi

Nhạc -Oanh

Địa -Hiên

Anh -Hằng

T/c Sinh- Nhẽ

TD-Tuấn

T/anh - Hương

Toán - Duyên

Văn - V.Anh

Sử - Vấn

 

CNghệ- Thủy

Toán -Mến

Văn -Mùi

Địa- Hiên

Anh- Hằng

Địa -Hiên

TD -Tuấn

Toán - Duyên

Sinh - Nhẽ

Văn - V.Anh

C.nghệ - Thủy

Sinh - Thúy

 

HĐNGLL- Tuấn

HĐNGLL- Dũng

HĐNGLL- Mến

Lý -Thành

T/c -Văn Tâm

GDCD- Chiến

Sử -Vấn

Văn -Mùi

Toán - Duyên

Văn - V.Anh

Sử - Vấn

C.nghệ - Thủy

 

 

 

 

HĐNGLL -Ka

HĐNGLL- Tâm

HĐNGLL -Nguyệt

HĐNGLL- Mùi

HĐNG - Nhẽ

HĐNG - Hương

HN-HĐNG - Thúy

HN-HĐNG - Vấn

HN-HĐNG - V.Anh

6

Anh -Hằng

Sinh -Nguyệt

Toán- Mến

Sinh -Nguyệt

GDCD- Chiến

Văn -Tâm

Anh -Hương

Lý - Thành

TD - Tuấn

Địa - Hiên

T/c Toán - Khoa

Văn - V.Anh

 

Toán- Mến

Anh- Hằng

Sinh -Nguyệt

Sử- Vấn

Toán -Ka

Văn -Tâm

Toán -Duyên

T.anh - Hương

Hóa - Thúy

MT - Dũng

TD - Tuấn

Văn - V.Anh

 

Sinh -Nguyệt

Anh -Hằng

GDCD -Chiến

Toán -Ka

Sử -Vấn

Sinh -Nguyệt

TD -Tuấn

T.anh - Hương

Lý - Thành

Toán - Duyên

Văn - V.Anh

Địa - Hiên

 

Anh -Hằng

GDCD -Chiến

Toán -Mến

CNghệ- Thủy

Sinh -Nguyệt

Toán -Ka

Nhạc -Oanh

Hóa -Thúy

Địa - Hiên

Toán - Duyên

MT - Dũng

TD - Tuấn

 

T/c Sinh- Nguyệt

T/c Toán -Mến

T/c Anh- Hằng

GDCD -Chiến

CNghệ - Thủy

Sử -Vấn

Toán- Duyên

M.Thuật - Dũng

T/c Nhạc - Oanh

T/c Sinh - Thúy

Địa - Hiên

T./c Toán - Khoa

7

TD -Tuấn

Toán -Mến

CNghệ- Thủy

Anh -Hằng

Văn -Tâm

Toán -Ka

Sử -Vấn

T.anh - Hương

Văn - Mùi

Văn - V.Anh

Hóa - Nhẽ

Toán - Khoa

 

CNghệ - Thủy

TD -Tuấn

Anh -Hằng

Toán- Ka

Văn -Tâm

TD -Dũng

Sinh -Nhẽ

Toán - Duyên

Sử - Vấn

T.anh - Hương

Sinh - Thúy

Toán - Khoa

 

Toán -Mến

Văn -Tâm

TD -Tuấn

T/c Sinh -Nguyệt

Toán- Ka

Anh -Hằng

Hóa -Thúy

Văn -Mùi

Toán - Duyên

Sử - Vấn

Văn - V.Anh

T.anh - Hương

 

SH -Tuấn

SH -Dũng

SH -Mến

Văn -Tâm

Anh -Hằng

T/c Toán- Ka

Toán- Duyên

Sử -Vấn

Văn - Mùi

Sinh - Thúy

Văn - V.Anh

Hóa - Nhẽ

 

 

 

 

SH- Ka

SH -Tâm

SH -Nguyệt

SH -Mùi

S.hoạt - Nhẽ

S.hoạt - Hương

S.hoạt - Thúy

S.hoạt - Vấn

SH - V.Anh