Thời khóa biểu học kì 2- năm học 2013- 2014


 

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU                                                              THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2013-2014
   TRƯỜNG THCS  AN SINH                                                                                                                   Thực hiện từ ngày 23 tháng  12 năm 2013
                                                                                                                                      
  6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c
2 MT -Dũng Toán- Duyên GDCD - Chiến Toán - Nhung Địa -Hiên TD - Tuấn Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Sinh -Vân MT -Dũng Toán- Duyên TD - Tuấn GDCD - Chiến Địa -Hiên CNghệ-Phương Anh - V.Anh Nhạc- Oanh Toán - Ka Văn- Tâm Sinh - Thúy
  Toán  -Duyên Văn - Mùi MT - Dũng Địa -Hiên Nhạc - Oanh Văn - V.Anh Sử - Tâm Toán -Mến CNg -Phương Sinh - Thúy Sử - Vấn Anh - V.Anh
  Văn -Mùi Sinh - Vân TD - Tuấn Nhạc -Oanh T/c.Địa -Hiên Văn - V.Anh Văn - Luận Sử -Tâm Toán - Mến Anh - V.Anh Toán - Ka Sử - Vấn
  Chào cờ Chào Cờ Chào cờ Chào cờ Cháo cờ Chào cờ T/c.Văn -Luận  T/c.Toán - Mến Sử - Tâm Sử - Vấn Sinh - Thúy Toán - Ka
3 GDCD-Chiến CNg - Phương Anh -Hương MT -Dũng TD - Tuấn Sinh -Nguyệt Văn - Luận Toán - Mến Hóa - Thúy Văn- Hiên Hóa - Nhẽ Anh - V.Anh
  Anh - Hương GDCD -Chiến CNghệ- Phương CNghệ- Vân Sinh -Nguyệt TD - Tuấn Văn - Luận Hóa -Thúy Anh - V.Anh Văn - V.Anh TD - Quyền Hóa - Nhẽ
  CNg - Phương Văn  -Mùi Sử - Vấn Sinh -Vân Anh - Hương Văn - V.Anh Hóa -Thúy Văn -Luận Toán - Mến Lý - Vân Địa - Thảo Toán - Ka
  Văn - Mùi Nhạc - Oanh Anh -Hương Văn - V.Anh MT - Dũng CNg -Vân Toán -Mến TD-Quyền Sinh - Nhẽ Địa - Thảo Toán - Ka Lý - Vân
  Sử - Vấn Sinh - Vân Văn -Mùi T/c MT -Dũng T/c.Văn - V.Anh Nhạc- Oanh TD - Quyền T/c.Văn -Luận T/c.Toán - Mến Toán - Ka Lý - Vân Địa - Thảo
4 Toán - Duyên Sử - Vấn Địa - Thảo Anh -Hương Toán - Nhung Lý - Vân Văn - Luận Toán - Mến M.thuật- Dũng Hóa - Nhẽ Văn - Tâm TD - Quyền
  Địa - Thảo Toán - Duyên Văn -Mùi Sử -Vấn Anh - Hương Toán - Nhung Toán - Mến TD - Quyền Văn - Luận Anh - V.Anh Văn - Tâm Hóa - Nhẽ
  Nhạc -Oanh Địa - Thảo Văn -Mùi Văn - V.Anh Sử - Vấn Anh - Hương Anh - V.Anh Văn - Luận Toán - Mến TD - Quyền GDCD - Chiến Văn - Tâm
  Sử- Vấn Văn - Mùi Toán - Duyên Lý -Vân Văn - V.Anh Sử -Vấn MT - Dũng Văn - Luận GDCD - Chiến Văn - Hiên Anh - V.Anh T/c.Hóa - Nhẽ
  T/c.Sử - Vấn Văn - Mùi Nhạc - Oanh T/c.Văn -V.Anh Lý - Vân T/c.Toán-Nhung TD - Quyền MT - Dũng TD - Quyền T/c.Văn - Hiên T/c.Anh -V.Anh GDCD - Chiến
5 Văn - Mùi Lý - Vân Toán - Duyên Anh- Hương TD - Tuấn CNg -Vân Địa - Thảo Anh - V.Anh Văn - Luận Văn - Hiên Sử - Vấn Văn - Tâm
  Văn - Mùi TD -Tuấn Lý - Vân Toán - Nhung Văn - V.Anh Anh - Hương Anh - V.Anh Địa - Thảo Văn - Luận Văn - Hiên Văn - Tâm Sử - Vấn
  Lý - Vân Anh - Hương TD - Tuấn CNg - Vân Văn - V.Anh Toán - Nhung Sinh -Nhẽ  Toán - Mến Anh - V.Anh Sử - Vấn Văn - Tâm Toán - Ka
  HĐNGLL- Mùi HĐNGLL- Duyên HĐNGLL- Vân TD - Tuấn Toán - Nhung Văn - V.Anh Toán - Mến Sinh - Nhẽ Địa - Thảo T/c.Anh - V.Anh Toán - Ka Sinh - Thúy
        HĐNGLL -V.Anh HĐNGLL- Tuấn HĐNGLL-Nhung HĐNGLL- Luận HĐNG - Phương HĐNG - Mến HN-HĐNG - Ka HN-HĐNG - Tâm HN-HĐNG -Thúy
6 Toán -Duyên Anh - Hương T/c.TD - Tuấn Địa -Hiên Sinh -Nguyệt Toán -Nhung Hóa -Thúy Sinh - Nhẽ TD - Quyền GDCD - Chiến Nhạc -Oanh Văn - Tâm
  TD -Tuấn CNg - Phương Sinh -Vân Anh - Hương Toán - Nhung Địa -Hiên Nhạc -Oanh Địa - Thảo Hóa - Thúy Toán - Ka Hóa - Nhẽ Văn - Tâm
  Anh - Hương Toán - Duyên CNg - Phương Sử -Vấn CNghệ - Vân Sinh -Nguyệt Địa - Thảo Hóa -Thúy Sinh - Nhẽ Nhạc - Oanh Lý - Vân Toán - Ka
  Sinh -Vân Anh - Hương Toán -Duyên Toán - Nhung Địa -Hiên Sử -Vấn GDCD - Chiến Nhạc - Oanh T/c.MT-Dũng TD - Quyền Sinh - Thúy Lý - Vân
  CNg - Phương T/c TD - Tuấn Anh - Hương Sinh -Vân Sử - Vấn T/c.Địa - Hiên T/c.MT-Dũng GDCD - Chiến Địa - Thảo Lý - Vân Toán - Ka Nhạc - Oanh
7 Toán - Duyên TD -Tuấn T/c.MT - Dũng GDCD - Chiến CNghệ - Vân Anh - Hương Toán - Mến Lý - Vân Anh - V.Anh Hóa - Nhẽ TD - Quyền CNg - Phương
  TD -Tuấn T/c.MT - Dũng Sinh -Vân Văn - V.Anh Anh - Hương Toán - Nhung Sinh -Nhẽ  Anh - V.Anh Lý - Vân Toán - Ka CNg - Phương TD - Quyền
  T/c.MT - Dũng Toán - Duyên Văn -Mùi Văn - V.Anh Toán- Nhung GDCD - Chiến Lý - Vân Văn -Luận Toán - Mến CNg - Phương Anh - V.Anh Văn - Tâm
  SH -Mùi SH -Duyên SH - Vân Toán - Nhung Văn - V.Anh MT - Dũng Anh - V.Anh CNg -Phương Văn - Luận Sinh - Thúy T/c.Văn -Tâm T/c.Toán - Ka
        SH- V.Anh SH -Tuấn SH -Nhung SH -Luận S.hoạt - Phương S.hoạt - Mến S.hoạt - Ka S.hoạt - Tâm SH - Thúy
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         


Others: