Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 9 năm 2014

Lịch công tác tháng 9 năm 2014


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯ­ỜNG THCS AN SINH                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 9 năm 2014

Nhiệm vụ trọng tâm:

 

+ Hoàn thiện cơ sở vật chât tại các phòng học

+ Tổ chức khai giảng năm học mới và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

+ Triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

+ Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn

Lịch cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ ĐẠO

LỰC LƯỢNG THAM GIA

31/8

Họp HĐ triển khai công tác tháng

Đ/c Thịnh

Toàn thể HĐ

01 - 04/9

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tập dượt khai giảng.

Đ/c Khoa

Toàn trường

05/9

Tổ chức khai giảng năm học mới 2014-2015 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

 

BGH

 

 

 Toàn trường

 

8/9

Họp phụ huynh học sinh toàn trường

 

BGH

GVCN và phụ huynh

8/9- 15/9

Tham gia tập huấn môn ... theo lịch của PGD

Đ/c Khoa

GV được phân công

17/9

Họp tổ chuyen môn xây dựng KH năm học

BGH

Các tổ CM

19/9

Duyệt KH năm học theo lịch của PGD

Đ/c Thịnh

 

CBG, CTCĐ, TPT

26/9

Tổ chức họp các tổ CM

BGH

Các tổ CM

27/9

Tổ chức coi và chấm thi khảo sát đối với lớp 9 các môn Văn, Toán theo KH của PGD

Đ/c Khoa

GV được phân công

28/9-30/9

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị CBVCLĐ theo lịch của Phòng  Giáo dục và Đào tạo Huyện Đông Triều.

 

BGH

GV được phân công

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Văn Thịnh