Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10 năm 2014

Lịch công tác tháng 10 năm 2014


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯ­ỜNG THCS AN SINH                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 10 năm 2014

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

  1. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  2. Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.
  3. Tham dự các Hội nghị tập huấn do Phòng GD  tổ chức.
  4. Tham gia các hoạt động  do ngành tổ chức
  5. Tổ chức đại hội liên đội.
  6. Tập huấn ứng dựng CNTT trong giảng dạy và phương pháp kỷ luật tích cực cho GVCN.

Lịch cụ thể

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ ĐẠO

LỰC LƯỢNG THAM GIA

01/10

Tham dự kai mạc tuần Lễ học tập suốt đời của thị trấn Mạo Khê

Đ/c Thịnh

Đ/c Nguyệt

2/10

Tổ chức HN cán bộ, công chức, viên chức, lao động

Đ/c Thịnh

Đ/c Mùi

Toàn thể HĐ

03/10

Họp HĐ triển khai công tác tháng

 

BGH

 

Toàn thể HĐ

8/10-26/10

Kiểm tra, dự giờ giáo viên

BGH

Tổ chuyên môn

10/10

Tổ chức đại hội liên đội

Đ/c Oanh

TPT, GVCN

15/10 - 19/10

Tham gia các lớp tập huấn theo thông báo của PGD

BGH

 

16/10- 18/10

Tập huấn ứng dựng CNTT trong giảng dạy

Tổ CNTT

Toàn thể HĐ

20/10

Tổ chức HĐ kỷ niệm ngày phu nữ việt Nam

BGH + CĐ

 

Toàn thể HĐ

28/10

Chỉ đạo các tổ tổ chức chuyên đề cấp tổ

BGH

 

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Văn Thịnh