Xuất bản thông tin

Danh sách tài khoản theo phần mềm quản lí điểm

Danh sách tài khoản theo phần mềm quản lí điểm


DANH SÁCH TÀI KHOẢN CỦA TRƯỜNG : Trường THCS An Sinh

 

TT Tên truy cập Tên đầy đủ Mức truy cập
1 BUITHIPHUONGHIEN26334 CB Bùi Thị  Hiên User
2 BUITHIPHUONGTHUY26333 CB Bùi Thị Phương Thúy User
3 DOHUU29029 CB Đỗ Hữu Công User
4 DOTHIHIEN28548 CB Đỗ Thị Hiền User
5 DUONGTHEVUNG28832 CB Dương Thế Vững User
6 DUONGTHIMINHPHUONG26349 CB Dương Thị Minh Phương User
7 DUONGTHITUYETNHUNG26353 CB Dương Thị Tuyết Nhung User
8 EOS_HEAD2171 Trường THCS An Sinh Administrator
9 HATHILUAN26336 CB Hà Thị Luận User
10 HOANGTHIVAN26350 CB Hoàng Thị Vân User
11 HOTHIHIEN26355 CB Hô Thị Hiên User
12 HUATHITHOM28551 CB Hứa Thị Thơm User
13 LETHIHONG28833 CB Lê Thị Hồng User
14 LETHIMEN26338 CB Lê Thị Mến User
15 LETHUTAM26344 CB Lê Thu Tâm User
16 NGOTHITHANHHUONG26352 CB Ngô Thị Thanh Hương User
17 NGOXUANCHIEN26347 CB Ngô Xuân Chiến User
18 NGUYENANHVAN28540 CB Nguyễn Anh Văn User
19 NGUYENTHIDUYEN26335 CB Nguyễn Thị Duyên User
20 NGUYENTHIHIEN28831 CB Nguyễn Thị  Hiên User
21 NGUYENTHITHAO26345 CB Nguyễn Thị Thảo User
22 NGUYENTHITHUONG28645 CB Nguyễn Thị Thương User
23 NGUYENTHIVAN26661 CB Nguyễn Thị Vân User
24 NGUYENTHIVANANH26342 CB Nguyễn Thị Vân Anh User
25 NGUYENTHIVANANH26343 CB Nguyễn Thị Vân Anh User
26 NGUYENVANTUAN26340 CB Nguyễn Văn Tuấn User
27 PHAMTHIPHUONGHUE26658 CB Phạm Thị Phương Huế User
28 THCSANSINH Trường THCS An Sinh Administrator
29 TRANXUANDUNG26346 CB Trần Xuân Dũng User