Xuất bản thông tin

Công khai đội ngũ năm học 2014 - 2015

Công khai đội ngũ năm học 2014 - 2015


Biểu mẫu 08

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GDĐT TX Đông Triều

Trường THCS An Sinh

                        

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2014 -2015

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

 

31

 

24

 

7

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

25

19

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

19

14

5

 

 

4

9

 

 

 

1

Mĩ thuật

01

01

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thể dục

01

01

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Âm nhạc

01

01

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

02

02

 

 

 

2

 

 

 

 

5

Tin học

 

 

01

 

 

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

02

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

01

01

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

01

01

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

03

03

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Nhân viên kế toán

 

01

 

01

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

01

01

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

01

01

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   An Sinh, ngày.  25   tháng 10 năm.2014

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

                                                     Lê Văn Thịnh