Xuất bản thông tin

Cơ sở vật chất nhà trường

Cơ sở vật chất nhà trường


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS AN SINH                         Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

                                                                              An Sinh, ngày... tháng ... năm 2014.

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC

PHỔ THÔNG

Năm học :2014-2015

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học:

6

71/phòng

II

Loại phòng học:

 

 

1

Phòng học kiên cố

6

 

2

Phòng chờ

 1

 

3

Phòng học bộ môn

2

 

4

Số phòng học đa chức năng ( có phương tiện nghe nhìn)

 

 

5

Bình quân lớp / phòng học

12

2/phòng

6

Bình quân học sinh/lớp

426 hs

35,5

III

Số điểm trường

 

 

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

9843,9 m2

0,04 HS/m2

V

Tổng số diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

 

 

VI

Tổng số diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

448

1,05 m2/HS.

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

 

 

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

không

 

4

Diện tích phòng thư viện (m2)

60

0,08 m2/HS

5

Diện tích phòng học khác (m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(đơn vị tính là bộ)

 

 

1

Khối lớp 6

1

 

2

Khối lớp 7

1

 

3

Khối lớp 8

1

 

4

Khối lớp 9

1

 

5

Khác…

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ cho học tập (đơn vị tính là bộ)

16

Số học sinh 21 hs/1bộ

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

 

1

Tivi

2

 

2

Casset

2

 

3

Đầu Video/ đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu

8

 

5

Thiết bị khác

 

 

 

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

 

Chung

Nam/nữ

Chung

Nam/nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh

5

 

2

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

 

 

 

 

 

STT

Nội dung

không có

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 

XII

Nguồn điện

 

XIII

Kết nối Internet (cáp quang)

 

XIV

Trang thông tin điện tử ( Website)

 

XV

Tường rào xây dựng kiên cố

 

                                                             An Sinh, ngày 15 tháng 08 năm 2014.

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                LÊ VĂN THỊNH