Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu - Học kì I - Năm học 2017-2018

Thời khóa biểu - Học kì I - Năm học 2017-2018


 

TH

TIẾT

6A

( Anh)

6B

(Vân)

6C

(N. Hiên)

7A

(V.Anh)

7B

(Nhung)

7C

(Phương)

8A

(Luận)

8B

(Hương)

8C

(Thúy)

9A

(B.Hiên)

9B

(Tâm)

9C

(Duyên)

GHI CHÚ

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

TD-Tuấn

Nhạc-Vững

Văn-Anh

Địa-Thảo

Tctoán-N.vân

Văn-Hồng

MT-Dũng

C.N-Phương

Văn-Luận

Hóa-Vân

Văn- Tâm

Toán-Duyên

Huế

3

C.Nghệ-Vững

N.Ngữ-Hiên

Văn-Anh

Toán-Nhung

TD-Văn

Văn-Hồng

Toán-N.Vân

MT-Dũng

Văn-Luận

Toán-Duyên

Sử- Tâm

Văn-B.Hiên

Mến

4

Địa-Chiến

TD-Tuấn

N.Ngữ-Hiên

Toán-Nhung

Văn-Hồng

Nhạc-Vững

N.Ngữ-Hương

Địa-Thảo

Toán-N.Vân

Sinh-Thúy

Toán-Duyên

Văn-B.Hiên

Thơm

5

N.Ngữ-Hiên

Sử- Tâm

C.Nghệ-Vững

MT-Dũng

Sinh-Tuấn

Sử-Hồng

TCA - Hương

Toán-N.Vân

GDCD-Chiến

TD -Văn

Hóa-Vân

C.N-Phương

 

3

1

GDCD-Chiến

Văn-Anh

Toán-Mến

Toán-Nhung

C.N-Phương

TD-Văn

N.Ngữ-Hương

Toán-N.Vân

Hóa-Hiền

Văn-B.Hiên

Địa-Thảo

Sinh-Thúy

Thơm

2

Văn-Anh

N.Ngữ-Hiên

TC.Toán-Mến

Văn-Hồng

TD-Văn

Địa-Thảo

TCA - Hương

Toán-N.Vân

Sinh-Thúy

Lý- Huế

Văn- Tâm

Văn-B.Hiên

Vân

3

Văn-Anh

TC.Toán-Mến

TD-Tuấn

Sử-Hồng

N.Ngữ-Hiên

Toán-Nhung

Toán-N.Vân

N.Ngữ-Hương

MT-Dũng

C.N-Phương

TCVăn-Tâm

Địa-Thảo

Luận

4

Nhạc-Vững

Toán-Mến

Sinh- Tuấn

N.Ngữ-V.Anh

Toán-Nhung

Văn-Hồng

TD-Văn

GDCD-Chiến

Toán-N.Vân

TCVăn-Anh

C.N-Phương

Lý- Huế

 

5

 

 

 

TCA -V.Anh

Sử-Hồng

N.Ngữ-Hiên

C.N-Phương

TCA - Hương

TD-Văn

Sinh-Thúy

Lý- Huế

MT-Dũng

 

4

1

Sinh-Vân

TD-Tuấn

Toán-Mến

Nhạc-Vững

N.Ngữ-Hiên

Toán-Nhung

GDCD-Chiến

Hóa-Hiền

TD-Văn

Địa-Thảo

Văn- Tâm

N.Ngữ-V.Anh

Huế

2

Văn-Anh

Sinh-Vân

Toán-Mến

N.Ngữ-V.Anh

Địa-Thảo

N.Ngữ-Hiên

Toán-N.Vân

Nhạc-Vững

C.N-Phương

Văn-B.Hiên

Văn- Tâm

TCVăn-Thơm

Hồng

3

Toán-Công

Địa-Chiến

Văn-Anh

Địa-Thảo

Toán-Nhung

Sinh-Tuấn

Hóa-Hiền

Toán-N.Vân

N.Ngữ-Hương

Văn-B.Hiên

N.Ngữ-V.Anh

Sử-Tâm

Duyên

4

Toán-Công

C.Nghệ-Vững

GDCD-Chiến

C.N-Phương

Toán-Nhung

TD-Văn

Sinh-Tuấn

N.Ngữ-Hương

Toán-N.Vân

N.Ngữ-V.Anh

MT-Dũng

Văn-B.Hiên

Luận

5

 

 

 

TD Tuấn

MT-Dũng

C.N-Phương

Nhạc-Vững

TCA - Hương

TCVăn-Thơm

GDCD-Chiến

Địa-Thảo

TD -Văn

 

5

1

Toán-Công

Toán-Mến

Sinh- Tuấn

Lý-N.Vân

Địa-Thảo

Sử-Hồng

N.Ngữ-Hương

Sử-Thơm

Nhạc-Vững

TCVăn-Anh

Hóa-Vân

GDCD-Chiến

N.Hiên,

Nhung, , Tâm Thúy Văn

2

TC.Toán- Công

Văn-Anh

Nhạc-Vững

Sinh-Tuấn

Lý-N.Vân

Văn-Hồng

Văn-Luận

Lý-Mến

N.Ngữ-Hương

Hóa-Vân

GDCD-Chiến

Toán-Duyên

3

C.Nghệ-Vững

Văn-Anh

Địa-Chiến

Văn-Hồng

Sinh- Tuấn

Tctoán-N.vân

Địa-Thảo

Văn-Luận

Lý-Mến

Toán-Duyên

N.Ngữ-V.Anh

Văn-B.Hiên

4

Văn-Anh

C.Nghệ-Vững

TD-Tuấn

GDCD-Chiến

Tctoán-N.vân

C.N-Phương

Lý-Mến

N.Ngữ-Hương

Văn-Luận

N.Ngữ-V.Anh

Toán-Duyên

TCVăn-Thơm

5

NGLL-Anh

NGLL-Vân

NGLL-Chiến

NGLL-Thơm

NGLL-Hồng

NGLLPhương

NGLL-Mến

NGLL-Dũng

NGLL-Dũng

NGLL-Vững

NGLL-Vững

NGLL-Duyên

6

1

Toán-Công

MT-Dũng

Sử- Tâm

Sử-Hồng

N.Ngữ-Hiên

Sinh- Tuấn

TD-Văn

Sinh-Thúy

TCVăn-Thơm

Địa-Thảo

Toán-Duyên

Hóa-Vân

Chiến

2

Sử- Tâm

Sinh-Vân

N.Ngữ-Hiên

Văn-Hồng

Nhạc-Vững

MT-Dũng

Sinh-Tuấn

Hóa-Hiền

Văn-Luận

Toán-Duyên

Lý- Huế

Địa-Thảo

B.Hiên

3

TD-Tuấn

Toán-Mến

MT-Dũng

Văn-Hồng

Toán-Nhung

N.Ngữ-Hiên

Văn-Luận

Sử-Thơm

Địa-Thảo

Sử-Tâm

Sinh-Thúy

Toán-Duyên

V.Anh. Anh

4

N.Ngữ-Hiên

Lý-Nhung

TC.Toán-Mến

Sinh-Tuấn

Văn-Hồng

Địa-Thảo

Sử-Thơm

Văn-Luận

Hóa-Hiền

MT-Dũng

TD-Văn

Lý- Huế

N.Vân

5

MT-Dũng

TC.Toán-Mến

C.Nghệ-Vững

TD-Tuấn

Sử-Hồng

Toán-Nhung

Hóa-Hiền

TD-Văn

Sử-Thơm

Lý-Huế

TCVăn-Tâm

Sinh-Thúy

Phương

7

1

TC.Toán-

GDCD-Chiến

Văn-Anh

Toán-Nhung

C.N-Phương

Lý-N.Vân

Văn-Luận

TD-Văn

N.Ngữ-Hương

Toán-Duyên

Sinh-Thúy

Hóa-Vân

       Dũng

2

Sinh-Vân

Toán-Mến

N.Ngữ-Hiên

C.N-Phương

GDCD-Chiến

Toán-Nhung

Văn-Luận

Sinh-Thúy

Toán-N.Vân

TD -Văn

Toán-Duyên

N.Ngữ-V.Anh

Thảo

3

Lý-Nhung

N.Ngữ-Hiên

Toán-Mến

N.Ngữ-V.Anh

Văn-Hồng

Tctoán-N.vân

Sử-Thơm

Văn-Luận

Sinh-Thúy

Văn-B.Hiên

Văn- Tâm

TD-Văn

Vững

4

N.Ngữ-Hiên

Văn-Anh

Lý-Nhung

TCA -V.Anh

Văn-Hồng

GDCD-Chiến

Toán-N.Vân

Văn-Luận

Sử-Thơm

Văn-B.Hiên

TD -Văn

Toán-Duyên

Huế

5

SH-Anh

SH-Vân

SH-N.Hiên

SH- V.Anh

SH-Nhung

SH- Phương

SH-Luận

SH-Hương

SH-Thúy

SH- B.Hiên

SH-Tâm

SH-Duyên

Tuấn