Asset Publisher

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015


 Biểu mẫu 09

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS AN SINH

 

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015

                               
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
 1 .  Hạnh kiểm                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 109 56 1 2 97 88.99 12 11.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 7 111 67 2 8 98 88.28 13 11.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 8 86 44 3 1 73 84.88 11 12.79 2 2.30 0 0.00 0 0.00
4 9 101 58 2 3 84 77.06 16 15.84 1 0.99 0 0.00 0 0.00
  Cộng 407 225 8 14 352 86.50 52 12.80 3 0.70 0 0.00 0 0.00
                               
2 .  Học lực                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 109 56 1 2 7 6.40 65 59.60 31 28.40 6 5.50 0 0.00
2 7 111 67 2 8 6 5.40 54 48.60 48 43.20 3 2.70 0 0.00
3 8 86 44 3 1 4 4.70 47 54.60 32 37.20 3 3.50 0 0.00
4 9 101 58 2 3 5 4.90 50 49.50 45 44.60 1 0.90 0 0.00
  Cộng 407 225 8 14 22 5.40 216 53.10 156 38.30 13 3.20 0 0.00
                               
                      NGƯỜI LẬP?  
                               
                               
                               
                               
                      Mạc Tư Khoa