Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018


 

TH

TIẾT

6A

( Anh)

6B

(Vân)

6C

(N. Hiên)

7A

(V.Anh)

7B

(Nhung)

7C

(Phương)

8A

(Luận)

8B

(Hương)

8C

(Thúy)

9A

(B.Hiên)

9B

(Tâm)

9C

(Duyên)

GHI CHÚ

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

TD-Tuấn

Nhạc-Vững

Văn-Anh

Toán-Nhung

TCA -V.Anh

Văn-Hồng

Sinh-Thúy

C.N-Phương

Văn-Luận

Hóa-Vân

Văn- Tâm

Toán-Duyên

 

3

C.Nghệ-Oanh

N.Ngữ-Hiên

Văn-Anh

Toán-Nhung

TD-Văn

Văn-Hồng

GDCD-Chiến

Địa-Thảo

Văn-Luận

Toán-Duyên

Sử- Tâm

Văn-B.Hiên

Công

4

Địa-Thảo

TD-Tuấn

N.Ngữ-Hiên

Địa-Chiến

Văn-Hồng

Nhạc-Vững

N.Ngữ-Hương

MT-Dũng

Lý-Huế

Sinh-Thúy

Toán-Duyên

Văn-B.Hiên

Thơm

5

N.Ngữ-Hiên

Sử- Quyền

C.Nghệ-Vững

MT-Dũng

Sinh-Tuấn

Địa-Chiến

TCA - Hương

Lý-Huế

GDCD-Chiến

TD -Văn

Hóa-Vân

C.N-Phương

 

3

1

Nhạc-Vững

Văn-Anh

Toán-Huế

Văn-Hồng

MT-Dũng

TD-Văn

N.Ngữ-Hương

Toán-Công

Hóa-Hiền

Văn-B.Hiên

C.N-Phương

Địa-Thảo

 

2

Văn-Anh

N.Ngữ-Hiên

TCVăn-Thơm

Toán-Nhung

TD-Văn

Văn-Hồng

TCA - Hương

Toán-Công

Sinh-Thúy

Lý- Huế

Văn- Tâm

Văn-B.Hiên

Vân

3

Văn-Anh

TCVăn-Thơm

TD-Tuấn

TCA -V.Anh

N.Ngữ-Hiên

Toán-Nhung

TD-Văn

N.Ngữ-Hương

Toán-Công

C.N-Phương

Địa-Thảo

GDCD-Chiến

Luận

4

GDCD-Chiến

Toán-Công

Sinh- Vân

N.Ngữ-V.Anh

Toán-Nhung

Sử-Thơm

C.N-Phương

TCA - Hương

MT-Dũng

TCV- B.Hiên

Lý- Huế

Sử-Tâm

Duyên

5

 

 

 

Sử-Thơm

C.N-Phương

Tctoán-Huế

Địa-Thảo

GDCD-Chiến

TD-Văn

Sinh-Thúy

TCVăn-Tâm

Nhạc-Vững

 

4

1

Văn-Anh

Sinh-Vân

Toán-Huế

Nhạc-Vững

N.Ngữ-Hiên

Toán-Nhung

Toán-Công

Hóa-Hiền

TD-Văn

GDCD-Chiến

Văn- Tâm

N.Ngữ-V.Anh

 

2

Sinh-Vân

TD-Tuấn

Toán-Huế

N.Ngữ-V.Anh

Địa-Chiến

N.Ngữ-Hiên

Toán-Công

Nhạc-Vững

C.N-Phương

Văn-B.Hiên

Văn- Tâm

TCT-Duyên

Hồng

3

Toán-Công

Địa-Thảo

Văn-Anh

C.N-Phương

Toán-Nhung

Sinh-Tuấn

Hóa-Hiền

TD-Văn

N.Ngữ-Hương

Văn-B.Hiên

N.Ngữ-V.Anh

Lý- Huế

 

4

Toán-Công

MT-Dũng

GDCD-Chiến

TD Tuấn

Toán-Nhung

TD-Văn

Nhạc-Vững

N.Ngữ-Hương

TCVăn-Thảo

N.Ngữ-V.Anh

Sử-Tâm

Văn-B.Hiên

Luận

5

 

 

 

Địa-Chiến

      Lý-Huế

C.N-Phương

MT-Dũng

TCA - Hương

Toán-Công

Sử-Tâm

Nhạc-Vững

TD -Văn

Thúy

5

1

TCVăn-Anhv

C.Nghệ-Vững

Địa-Thảo

Lý-Huế

Địa-Chiến

Văn-Hồng

N.Ngữ-Hương

Sử-Thơm

C.N-Phương

TCV- B.Hiên

Hóa-Vân

TCT-Duyên

N.Hiên,

Nhung, , Tâm Văn

2

Toán-Công

Văn-Anh

Nhạc-Vững

Sinh-Tuấn

TCA -V.Anh

Sử-Thơm

Văn-Luận

C.N-Phương

Địa-Thảo

Hóa-Vân

GDCD-Chiến

Toán-Duyên

3

C.Nghệ-Oanh

Văn-Anh

Sinh- Vân

Văn-Hồng

Sinh- Tuấn

Lý-Huế

C.N-Phương

Văn-Luận

Toán-Công

Toán-Duyên

N.Ngữ-V.Anh

Sinh-Thúy

4

Văn-Anh

Toán-Công

TD-Tuấn

GDCD-Chiến

   Sử-Hồng

C.N-Phương

Địa-Thảo

N.Ngữ-Hương

Văn-Luận

N.Ngữ-V.Anh

Toán-Duyên

Văn-B.Hiên

5

NGLL-Anh

NGLL-Vân

NGLL- Vân

NGLL-AnhA

NGLL-Dũng

   NGLLTuấn

Lý-Huế

Toán-Công

N.Ngữ-Hương

NGLL-Dũng

NGLL-Tâm

NGLL-Duyên

6

1

Toán-Công

C.Nghệ-Vững

Toán-Huế

TD-Tuấn

N.Ngữ-Hiên

Toán-Nhung

TD-Văn

Sinh-Thúy

Hóa-Hiền

Địa-Thảo

Toán-Duyên

Hóa-Vân

Chiến

2

Sử- Tâm

TCVăn-Thơm

N.Ngữ-Hiên

Văn-Hồng

Nhạc-Vững

MT-Dũng

Sinh-Thúy

Hóa-Hiền

Văn-Luận

Toán-Duyên

Lý- Huế

Sử-Tâm

B.Hiên

3

TD-Tuấn

Toán-Công

MT-Dũng

Văn-Hồng

Toán-Nhung

N.Ngữ-Hiên

Văn-Luận

Địa-Thảo

Nhạc-Vững

Sử-Tâm

Sinh-Thúy

Lý- Huế

V.Anh. Anh

4

N.Ngữ-Hiên

Sinh-Vân

TCVăn-Thơm

Sinh-Tuấn

Văn-Hồng

Tctoán-Huế

Toán-Công

Văn-Luận

TCVăn-Thảo

Nhạc-Vững

TD-Văn

Toán-Duyên

Phương

5

MT-Dũng

Lý-Nhung

C.Nghệ-Vững

Sử-Thơm

Sử-Hồng

Sinh- Tuấn

Hóa-Hiền

TD-Văn

Địa-Thảo

Lý-Huế

TCVăn-Tâm

Sinh-Thúy

 

7

1

TCVăn-Anhv

GDCD-Chiến

N.Ngữ-Hiên

Toán-Nhung

C.N-Phương

N.Ngữ-Hiên

Văn-Luận

Toán-Công

N.Ngữ-Hương

Toán-Duyên

Sinh-Thúy

Hóa-Vân

       Dũng

2

Sinh-Vân

Toán-Công

Văn-Anh

C.N-Phương

GDCD-Chiến

Toán-Nhung

Văn-Luận

Sinh-Thúy

Sử-Thơm

TD -Văn

Văn- Tâm

N.Ngữ-V.Anh

Thảo

3

Lý-Nhung

N.Ngữ-Hiên

Sử- Quyền

N.Ngữ-V.Anh

Văn-Hồng

Địa-Chiến

Sử-Thơm

Văn-Luận

Toán-Công

Văn-B.Hiên

Toán-Duyên

TD-Văn

Vững

4

N.Ngữ-Hiên

Văn-Anh

Lý-Nhung

TCA -V.Anh

Văn-Hồng

GDCD-Chiến

Toán-Công

Văn-Luận

Sinh-Thúy

Văn-B.Hiên

TD -Văn

Toán-Duyên

Tuấn

5

SH-Anh

SH-Vân

SH-N.Hiên

SH- V.Anh

SH-Nhung

SH- Phương

SH-Luận

SH-Hương

SH-Thúy

SH- B.Hiên

SH-Tâm

SH-Duyên

Huế

       HĐNGLL thực hiện tuần 1,3 trong tháng, KhỐI 8 thực hiện buổi chiều.. Đối với GV đảm nhiệm 2 lớp thì lớp 2 thực hiện tuần 2 & 4. GDHN 9 dạy buổi chiều ( Đ/c Quyền thực hiện cùng lịch tin học)

TH

TIẾT

6A

( Anh)

6B

(Vân)

6C

(N. Hiên)

7A

(V.Anh)

7B

(Nhung)

7C

(Phương)

8A

(Luận)

8B

(Hương)

8C

(Thúy)

9A

(B.Hiên)

9B

(Tâm)

9C

(Duyên)

GHI CHÚ

2

1

 

Tin- K.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Tin- K.Anh

 

 

 

 

 

 

 

GDHN

 

 

 

3

 

LĐVS

 

 

 

 

 

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

NPT-Vân

NPT-Phương

NPT-Thúy

Văn - Hiên

 

T.Anh - AnhA

 

2

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

 

 

 

Văn - Hiên

 

T.Anh - AnhA

 

3

 

 

LĐVS

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

Văn - Hiên

 

T.Anh - AnhA

 

4

 

 

 

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

 

 

T.Anh - AnhA

 

Toán-Duyên

 

2

 

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

 

HĐNGLL

T.Anh - AnhA

 

Toán-Duyên

 

3

 

 

 

LĐVS

 

 

 

 

Tin- K.Anh

T.Anh - AnhA

 

Toán-Duyên

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

 

Lớp được Phân công, lao động vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

GDHN

3

 

 

 

 

 

 

 

HĐNGLL

 

 

 

Tin- K.Anh

4

 

 

 

 

 

 

 

LĐVS

 

 

 

Tin- K.Anh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

 

Toán-Duyên

 

Văn - Hiên

2

 

 

 

 

Tin- K.Anh

 

HĐNGLL

 

 

Toán-Duyên

 

Văn - Hiên

3

 

 

 

 

LĐVS

 

Tin- K.Anh

 

 

Toán-Duyên

 

Văn - Hiên

4

 

 

 

 

 

 

Tin- K.Anh

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Tin- K.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tin- K.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDHN

 

3

LĐVS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin- K.Anh

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin- K.Anh

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • SỐ 4 ( Thực hiện từ 2.1.2018). Lưu ý: Các lớp không phân công lao động chuyên, nhà trường điều động tùy công việc cụ thể.