Asset Publisher

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu


 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CHIỀU                  
                         
Thực hiện từ ngày 04 tháng 11 năm 2013                  
                         
Thứ 7A   7B   7C   6A   6B   6C  
2 Toán Nhung Địa Hiên TD Tuấn MT Dũng Toán Duyên GDCD Chiến
  TD Tuấn GDCD Chiến Địa Hiên Sinh Vân MT Dũng Toán Duyên
  Địa Hiên Nhạc Oanh Văn V.Anh Toán Duyên Văn Mùi MT Dũng
  Nhạc Oanh T/c.Địa Hiên Văn V.Anh Văn Mùi Sinh Vân TD Tuấn
  Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ  
3 MT Dũng TD Tuấn Sinh Nguyêt GDCD Chiến CNg Phương Anh Hương
  CNg Vân Sinh Nguyệt TD Tuấn Anh Hương GDCD Chiến CNg Phương
  Sinh Vân Anh Hương Văn V.Anh CNg Phương Văn Mùi Sử Vấn
  Văn V.Anh MT Dũng CNg Vân Văn Mùi Nhạc Oanh Anh Hương
  T/c.MT Dũng T/c.Văn V.Anh Nhạc Oanh Sử Vân Sinh Vân Văn Mùi
4 Anh Hương Toán Nhung Vân Toán Duyên Sử Vấn Địa Thảo
  Sử Vấn Anh Hương Toán Nhung Địa Thảo Toán Duyên Văn Mùi
  Văn V.Anh Sử Vấn Anh Hương Nhạc Oanh Địa Thảo Văn Mùi
  Vân Văn V.Anh Sử Vấn Anh Hương Văn Mùi Toán Duyên
  T/c.Văn V.Anh Vân T/c.Toán Nhung T/c.Sử Vấn Văn Mùi Nhạc Oanh
5 Anh Hương TD Tuấn CNg Vân Văn Mùi Vân Toán Duyên
  Toán Nhung Văn V.Anh Anh Hương Văn Mùi TD Tuấn Vân
  CNg Vân Văn V.Anh Toán Nhung Vân Anh Hương TD Tuấn
  TD Tuấn Toán Nhung Văn V.Anh HĐNG Mùi HĐNG Duyên HĐNG Vân
  HĐNG V.Anh HĐNG Tuấn HĐNG Nhung            
6 Địa Hiên Sinh Nguyệt Toán Nhung Toán Duyên Anh Hương T/c.Sinh Vân
  Anh Hương Toán Nhung Địa Hiên TD Tuấn CNg Phương Sinh Vân
  Sử Vấn CNg Vân Sinh Nguyêt Anh Hương Toán Duyên CNg Phương
  Toán Nhung Địa Hiên Sử Vân Sinh Vân Anh Hương Toán Duyên
  Sinh Vân Sử Vấn T/c.Địa Hiên CNg Phương T/c.Toán Duyên Anh Hương
7 GDCD Chiến CNg Vân Anh Hương Toán Duyên TD Tuấn T/c.Văn Mùi
  Văn V.Anh Anh Hương Toán Nhung TD Tuấn T/c.Văn Mùi Sinh Vân
  Văn V.Anh Toán Nhung GDCD Chiến T/c.Sinh Vân Toán Duyên Văn Mùi
  Toán Nhung Văn V.Anh MT Dũng SH Mùi SH Duyên SH Vân
  SH V.Anh SH Tuấn SH Nhung            
                         
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI SÁNG                        
Thực hiện từ ngày 04 tháng 11 năm 2013                        
                         
Thứ 9A   9B   9C   8A   8B   8C  
2 Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ  
  Toán Ka Văn Tâm Sinh Thuý Sử Vấn Anh V.Anh Nhạc Oanh
  Sinh Thuý Văn Tâm Anh V.Anh CNg Phương Sử Vấn Toán Mến
  Anh V.Anh Toán Ka Văn Tâm Văn Luận Toán Mến Sử Vấn
  T/c.Anh V.Anh Sinh Thuý Toán Ka T/c.Sử Vấn T/c.Toán Mến CNg Phương
3 Văn Hiên Hoá Nhẽ Anh V.Anh Văn Luận Toán Mến Hoá Thúy
  Văn Hiên TD Q Hoá Nhẽ Văn Luận Hoá Thúy Anh V.Anh
  Vân Địa Thảo Toán Ka Hoá Thuý Văn Luận Toán Mến
  Địa Thảo Toán Ka Vân Toán Mến TD Q Sinh Nhẽ
  Toán Ka Vân Địa Thảo TD Q T/c.Văn Luận T/c.Toán Mến
4 Hoá Nhẽ Văn Tâm TD Q Văn Luận Toán Mến MT Dũng
  Anh V.Anh Văn Tâm Hoá Nhẽ Toán Mến TD Q Văn Luận
  TD Q GDCD Chiến Văn Tâm Anh V.Anh Văn Luận Toán Mến
  Văn Hiên Anh V.Anh T/c.Hóa Nhẽ MT Dũng Văn Luận GDCD Chiến
  T/c.Văn Hiên T/c.Anh V.Anh GDCD Chiến T/c.Văn Luận MT Dũng TD Q
5 Văn Hiên Văn Tâm Địa Thảo Sử Vân Anh V.Anh Văn Luận
  Văn Hiên Địa Thảo Sử Tâm Anh V.Anh Sử Vấn Văn Luận
  Địa Thảo Sử Tâm Toán Ka Sinh Nhẽ Toán Mến Anh V.Anh
  Toán Ka CNg Phương Sinh Thuý Toán Mến Sinh Nhẽ Sử Vấn
  HDNG-GDHN Ka HĐNG-GDHN Tâm HĐNG-GDHN Thuý HĐNG Luận HĐNG Phương HĐNG Mến
6 GDCD Chiến MT Dũng Văn Tâm Hoá Thuý Sinh Nhẽ Địa Thảo
  Toán Ka Hoá Nhẽ Văn Tâm TD Q Địa Thảo Hoá Thúy
  TD Q Vân Toán Ka Địa Thảo Hoá Thuý Sinh Nhẽ
  MT Dũng Sinh Thuý Vân GDCD Chiến Nhạc Oanh TD Q
  Vân Toán Ka MT Dũng Nhạc Oanh GDCD Chiến T/c.Toán Mến
7 Hoá Nhẽ TD Q CNg Phương Toán Mến Vân Anh V.Anh
  Sử Tâm Toán Ka TD Q Sinh Nhẽ Anh V.Anh Vân
  CNg Phương Anh V.Anh Văn Tâm Vân Văn Luận Toán Mến
  Sinh Thúy T/cVăn Tâm T/c.Toán Ka Anh V.Anh CNg Phương Văn Luận
  SH Ka SH Tâm SH Thuý SH Luận SH Phương SH Mến