Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2019-2020


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2019-2020

 

 

Tháng 8

 

Tháng 9

Tháng 10

Tháng11

Tháng 12

 

Tháng 1

 

 

Tháng 2

 

 

Tháng 3

 

 

Tháng 4

 

 

Tháng 5

 

Tháng 6

Tháng 7


 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2018-2019

 

Tháng 8 

 

Tháng 9

Tháng 10

Tháng11

 

Tháng 12

 

 

Tháng 1

 

 

Tháng 2

 

 

Tháng 3

 

 

Tháng 4

 

 

Tháng 5

 

Tháng 6

Tháng 7


 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2017-2018

 

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7