Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu học kì I năm học 2014-2015

Thời khóa biểu học kì I năm học 2014-2015


   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU                                                              THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2014-2015
                   TRƯỜNG THCS  AN SINH                                                                                                  Thực hiện từ ngày 15 tháng  08 năm 2014
                                                                                                                                      
  6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c
  MT -Dũng Văn - Tâm Tin - Hiền Địa -Hiên GDCD - Chiến Văn - Thảo Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Toán-Ka Văn - Tâm GD - Chiến Sinh -Vân Địa -Hiên MT - Dũng Toán - Nhung Văn - V.Anh Nhạc- Oanh Toán - Mến TD - Tuấn Sinh - Nhẽ
2 Tin-Hiền TD - Dũng Toán - Ka GDCD - Chiến Văn - Thảo Sing - Vân CNg - Phương TD - Tuấn Toán - Nhung Sinh - Nhẽ Văn - Luận Anh - V.Anh
  TD - Chiến Toán - Ka MT - Dũng Toán-Duyên Sinh - Vân Địa -Hiên Văn - V.Anh CNg -Phương TD - Tuấn Anh - V.Anh Toán - Mến Văn - Luận
  Chào cờ Chào Cờ Chào cờ Chào cờ Cháo cờ Chào cờ Anh - V.Anh Toán - Nhung CNg - Phương TD - Tuấn Sinh - Nhẽ Toán - Mến
  Văn-Tâm Tin - Hiền Lý - Nhung TD - Tuấn Anh - Hương Văn - Thảo Văn - V.Anh Hóa - Nhẽ Sử - Vấn Văn - Luận Toán - Mến Anh - V.Anh
  Lý-Nhung Nhạc-Oanh Sử - Tâm Tin - Hiền Anh - Hương Văn - Thảo Văn - V.Anh Sử - Vấn Anh - V.Anh Toán - Mến Văn - Luận Sinh - Nhẽ
3 Nhạc-Oanh Sử - Tâm Sinh - Thúy Anh- Hương Tin - Hiền CNg - Phương Hóa - Nhẽ Văn - V.Anh MT - Dũng Lý - Duyên Địa - Hiên Văn - Luận
  Sinh-Thúy Lý - Nhung Văn - Tâm Văn - Thảo CNg - Phương TD - Khoa MT - Dũng Văn - V.Anh Hóa - Nhẽ Địa - Hiên Tin - Hiền Lý - Duyên
  Sử - Tâm Sinh-Thúy Anh - Hương CNg - Phương TD - Khoa Nhạc- Oanh Sử - Vấn MT - Dũng Tin - Hiền Sinh - Nhẽ Lý - Duyên Địa - Hiên
  Địa - Thảo Tin - Hiền Văn - Tâm Anh -Hương Toán - Hoa Sử -Vấn Địa - Hiên Sinh - Vân Anh - V.Anh Hóa - Thúy GDCD - Chiến Văn - Luận
  Toán - Ka Địa - Thảo Văn - Tâm Sử -Vấn Toán - Hoa Tin - Hiền Sinh - Vân Địa - Hiên GDCD - Chiến Anh - V.Anh Hóa - Thúy Văn - Luận
4 Tin-Hiền TD - Dũng Địa - Thảo Nhạc-Oanh Anh - Hương Toán - Hoa Toán - Nhung Anh - V.Anh Sinh - Vân CNg - Phương Văn - Luận Hóa - Thúy
  Toán - Ka MT - Dũng Nhạc - Oanh Tin - Hiền Sử - Vấn Văn - Thảo Anh - V.Anh Toán - Nhung Địa - Hiên Tin - Hiền Văn - Luận CNg - Phương
  Văn - Tâm Toán - Ka CNg - Nhẽ MT - Dũng Nhạc - Oanh Anh - Hương Tin - Hiền Anh - V.Anh Toán - Nhung Văn - Luận CNg - Phương GDCD - Chiến
  Văn - Tâm Anh - Hương TD - Chiến Văn - Thảo NG - Nguyệt Sử -Vấn Lý - Mến Anh - V.Anh Văn - V.Anh NG-HN-Nguyệt Văn - Luận Địa - Hiên
  Văn - Tâm CNg- Vân Anh - Hương Sử -Vấn Văn - Thảo GDCD - Chiến Toán - Nhung Lý - Mến Văn - V.Anh Địa - Hiên Anh - V.Anh NG-HN-Nguyệt
5 TD - Chiến Văn - Tâm CNg - Nhẽ Sinh -Vân Văn - Thảo Anh - Hương Anh - V.Anh Toán - Nhung Lý - Mến Lý - Duyên Địa - Hiên Tin - Hiền
  CNg - Thúy GD - Chiến Toán - Ka NG - Nguyệt Sử - Vấn NG - Vân TD - Tuấn Tin - Hiền Toán - Nhung Văn - Luận Lý - Duyên Toán - Mến
              Tin - Hiền TD - Tuấn Anh - V.Anh Văn - Luận NG-HN-Phương Lý - Duyên
  Anh - Hương Toán - Ka NG - Nguyệt Toán - Duyên Địa -Hiên Toán - Hoa Văn - V.Anh Sinh - Vân TD - Tuấn GDCD - Chiến MT - Dũng Toán - Mến
  Anh - Hương Sinh-Thúy Toán - Ka Toán - Duyên Toán - Hoa Địa - Hiên Sinh - Vân Hóa - Nhẽ Văn - V.Anh Sử - Vấn Toán - Mến TD - Tuấn
6 Sinh-Thúy Anh - Hương Tin - Hiền Địa -Hiên TD - Khoa Lý - Ka Hóa - Nhẽ Văn - V.Anh Sinh - Vân Toán - Mến TD - Tuấn Sử - Vấn
  NG - Nguyệt Anh - Hương Sinh - Thúy Lý - Ka Tin - Hiền TD - Khoa GDCD-Chiến Nhạc - Oanh Hóa - Nhẽ MT - Dũng Sử - Vấn Tin - Hiền
  CNg - Thúy NG - Nguyệt Anh - Hương TD - Tuấn Lý - Ka Tin - Hiền Nhạc - Oanh GDCD - Chiến Tin - Hiền TD - Tuấn Sinh - Nhẽ MT - Dũng
  Toán - Ka CNg- Vân TD - Chiến Anh- Hương Văn - Thảo Toán - Hoa CNg - Phương Tin - Hiền Sử - Vấn Hóa - Thúy Anh - V.Anh TD - Tuấn
  GD - Chiến Toán - Ka Văn - Tâm Văn - Thảo Toán - Hoa Anh - Hương Toán - Nhung Sử - Vấn CNg - Phương Tin - Hiền Toán - Mến Hóa - Thúy
7 Anh - Hương Văn - Tâm Toán - Ka Văn - Thảo Sinh - Vân Toán - Hoa TD - Tuấn CNg -Phương Toán - Nhung Toán - Mến Tin - Hiền Văn - Luận
  SH -Chiến SH - Tâm SH - Ka Toán - Duyên MT - Dũng Sing - Vân Sử - Vấn Toán - Nhung Văn - V.Anh Văn - Luận Hóa - Thúy Toán - Mến
        SH - Duyên SH - Dũng SH - Vân SH - V.Anh SH - Tuấn SH - Nhung SH - Luận SH - Phương SH - Mến