Xuất bản thông tin

Công khai tài chính 2014 - 2015

Công khai tài chính 2014 - 2015


Biểu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Đơn vị: Trường THCS An Sinh

Chư­ơng: 622.490.493

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI
NĂM 2014

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán đ­ược giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 53.730.000

 

1

 Thu học phí

53.730.000

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Thu học phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ

53.730.000 

 

1

 Phí, học phí

53.730.000

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

3.420.190.000

 

I

Loại 490, khoản 493

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

2.322.957.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

466.898.500

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

635.884.500

 

4

  Chi khác

14.450.000

 

II

Loại  490, khoản 492

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

III

Loại  490, khoản 492

 

 

 

Dự toán chi nguồn học phí

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2015

                                            Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

                                                                                     Lê Văn Thịnh

 

Biểu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Đơn vị: Trường THCS An Sinh

Chư­ơng: 622.490.493

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2014

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán đ­ược duyệt

A

Quyết toán thu

53.730.000

53.730.000

I

Tổng số thu

53.730.000

53.730.000

1

Thu phí, lệ phí, học phí

53.730.000

53.730.000

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí, học phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số đ­ược để lại chi theo chế độ

53.730.000

53.730.000

1

Phí, lệ phí, học phí

53.730.000

53.730.000

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước

3.420.190.000

3.420.190.000

1

Loại 490, khoản 493

 

 

 

- Mục: 6000

1.20.171.325

1.20.171.325

 

- Mục: 6050

10.350.000

10.350.000

 

- Mục: 6100

751.892.380

751.892.380

 

- Mục: 6200

7.590.000

7.590.000

 

- Mục: 6250

3.650.000

3.650.000

 

- Mục: 6300

350.892.999

350.892.999

 

- Mục: 6500

22.931.632

22.931.632

 

- Mục: 6550

50.040.709

50.040.709

 

- Mục 6600

19.570.500

19.570.500

 

- Mục: 6700

12.820.000

12.820.000

 

- Mục 6750

1.200.000

1.200.000

 

-  Mục: 6900

635.884.505

635.884.505

 

- Mục: 7000

133.768.200

133.768.200

 

-Mục 7750

14.047.300

14.047.300

 

-Mục 9000

14.450.000

14.450.000

 

-Mục 9050

170.930.000

170.930.000

B

Quyết toán chi học phí

53.730.000

 

 

- Mục: 6000

21.500.000

 

 

- Mục: 6050

27.600.000

 

 

- Mục: 6500

 

 

 

- Mục 6550

 

 

 

- Mục : 6600

 

 

 

- Mục 6700

4.630.000

 

 

- Mục : 7000

 

 

 

 

 

 


* Ghi chú:   Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ            

Ngày 15 tháng 10 năm 2015

                                                               Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

                                                                                          Lê Văn Thịnh