You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Friday, 24 / 11 / 17
24/11

BGH: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng tại Trung tâm Chính trị thị xã.

24/11

BGH: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, tại Trung tâm Chính trị thị xã.

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên