To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Friday, 23 / 03 / 18
23/03

BGH: Quản lý các hoạt động giáo dục tại nhà trường ( cả ngày)

23/03

Đ/c Trần Đức Quyền -PHT: Chỉ đạo BGK hội thi GVDG đánh giá phần thi giảng và tổng hợp kết quả toàn hội thi.

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên